Ochrana údajov

Ak ste naším zákazníkom alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Gravitech s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným), IČO 47784717, so sídlom Dr. Bokesa 2041/13 Pezinok 902 01, zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, vložka číslo: 98903/B, ktorá prevádzkuje webové stránky gravitech.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť, v priebehu spracovania, obrátiť, môžete nás kontaktovať cez e-mail: info@gravitech.sk.

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností alebo udeleného súhlasu,

 • plníme, podľa článku 13 GDPR, informačnú povinnosť, ešte pred začatím spracovania osobných údajov,

 • umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv, podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to pre naplnenie týchto účelov:

 • poskytovanie služieb a plnení zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy alebo objednávky služieb.

 • vedenie účtovníctva

Ak ste našimi zákazníkmi, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 • cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť lepšie služby.

Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere. Udržiavame technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

K Vašim osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a informovaní v oblasti bezpečnosti spracúvania údajov.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí sa na ich spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to posyktovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

 • Facebook (facebook.com) – v prípade, že sme komunikovali správou cez Facebook,

 • Google (google.com) – Google Analytics a v prípade, že sme komunikovali e-mailovou správou,

 • WebSupport (websupport.sk) – v prípade, že sme komunikovali e-mailovou správou,

 • Skype (skype.com) – v prípade, že sme komunikovali správou alebo telefonátom prostedníctvom danej služby,

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. V takomto prípade budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú príslušný stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@gravitech.sk.

 • Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov,

 • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u Vás niečo zmení alebo akékoľvek osobné údaje budú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.

 • Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na Vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému, aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou evidovať napr. vystavené daňové doklady, po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu Vás budeme informovať na e-mail.

 • Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť.

 • Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov sú v platnosti od 25.5.2018.